Algemene voorwaarden Nederlands

Algemene voorwaarden

 

Cycle Classic Tours

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

 

 • Definities
  • 1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Cycle Classic Tours: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Cycle Classic Tours gevestigd aan de Beukenhof 8 te Steenwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64346692;
   2. klant: de persoon die via de website een activiteit boekt of indien de overeenkomst een reisovereenkomst betreft:
    1. de wederpartij van Cycle Classic Tours,
    2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
    3. degene aan wie overeenkomstig artikel 20 van deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tot Cycle Classic Tours is overgedragen;
   3. boeking: de boeking van een activiteit door de klant via de website;
   4. activiteit: de activiteit die de klant via de website boekt zoals, maar zeker niet beperkt tot, het huren van een fiets, wat voor een soort fiets dan ook, en eventueel bijbehorende accessoires of het huren van een ander, al dan niet motorisch en/of elektrisch aangedreven, vervoersmiddel, het deelnemen aan een (fiets)tour, het deelnemen aan een fietsreis en toegang tot een (toeristische) attractie;
   5. deelnemer: de persoon die deelneemt aan de activiteit;
   6. dienstverlener: het (fiets)verhuurbedrijf, het bedrijf dat (fiets)tours en/of (fiets)reizen organiseert, de eigenaar van een (toeristische) attractie en ieder ander bedrijf dat een (toeristische) dienst aan de klant levert;
   7. website: de website www.cycleclassictours.com, die door Cycle Classic Tours wordt beheerd en waar de klant activiteiten kan boeken ;
   8. reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Cycle Classic Tours zich ten opzichte van de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:
    1. vervoer,
    2. verblijf,
    3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt;

 

 • Algemeen
  • 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere boeking van de klant via de website.
  • 2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • 3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Cycle Classic Tours vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • 4 Cycle Classic Tours heeft het recht deze algemene voorwaarden aan te passen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de boeking.

 

 • Aanbod
  • 1 Ieder aanbod weergegeven op de website is vrijblijvend.
  • 2 De prijzen van de activiteiten staan duidelijk op de website vermeld.
  • 3 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Cycle Classic Tours noch voor de dienstverlener.
  • 4 Alle op de website vermelde prijzen zijn incl. btw.

 

 • De boeking
  • 1 De boeking komt tot stand nadat de klant succesvol het boekingsproces via de website heeft doorlopen. Nadat de klant een activiteit heeft geboekt, stuurt Cycle Classic Tours namens de dienstverlener de klant onverwijld een bevestiging van de boeking via de e-mail. Indien de klant geen bevestiging heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Cycle Classic Tours.
  • 2 De boeking kan pas tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  • 3 De klant is verplicht alle gegevens die tijdens het tot stand komen van de boeking worden gevraagd volledig en naar waarheid in te vullen.

 

 • Betaling
  • 1 Op de website staan de wijzen waarop de klant kan betalen voor de boeking.
  • 2 Er zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen om de online betaling veilig te laten verlopen.
  • 3 Betaalt de klant enkel een aanbetaling aan Cycle Classic Tours, dan dient de klant de overige kosten voor de activiteit op locatie aan de dienstverlener te voldoen.
  • 4 Aan de klant wordt door Cycle Classic Tours € 0,95 boekingskosten in rekening gebracht.

 

 • Herroepingsrecht en annulering
  • 1 Op grond van de wettelijke uitzondering kan de klant geen beroep doen op het herroepingsrecht. Dit betekent dat de boeking niet kosteloos geannuleerd kan worden. Wordt er niet deelgenomen aan de activiteit, dan wordt de prijs voor de activiteit niet aan de klant terugbetaald.
  • 2 Een dienstverlener kan afwijken van hetgeen is opgenomen in artikel 6.1. Indien de dienstverlener andere annuleringsvoorwaarden hanteert, dan hetgeen is opgenomen in artikel 6.1, dan worden deze annuleringsvoorwaarden duidelijk voor het tot stand komen van de boeking aan de klant kenbaar gemaakt. De eventuele aanbetaling die de klant voldaan heeft aan Cycle Classic Tours, wordt bij annulering door de klant niet aan de klant terugbetaald.

 

 • Activiteit
  • 1 Het betreden van het bedrijf van de dienstverlener en het deelnemen aan de activiteit geschiedt geheel op eigen risico.
  • 2 De deelnemer dient de eventuele regels en/of (veiligheids)instructies van de dienstverlener na te leven.
  • 3 Tijdens de activiteit dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.
  • 4 De klant is er verantwoordelijk voor dat de deelnemer die hij heeft aangemeld voor de activiteit de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht neemt.
  • 5 Indien een activiteit door de dienstverlener wordt afgelast, bijvoorbeeld wegens weersomstandigheden, of om enige andere reden geen doorgang vindt, dan zal de reeds betaalde vergoeding voor de activiteit die niet is doorgegaan aan de klant worden terugbetaald, tenzij het niet doorgaan van de activiteit te wijten is aan een handelen en/of nalaten van de deelnemer. De klant wordt er zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld indien een activiteit niet door gaat. Cycle Classic Tours kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de klant lijdt, waaronder tevens dient te worden verstaan derving van reisgenot en opgenomen vakantiedagen die niet overeenkomstig de wensen van de klant besteed kunnen worden, doordat een activiteit niet door gaat.

 

 • Positie van Cycle Classic Tours
  • 1 Cycle Classic Tours boekt voor de klant en op naam van de klant en de eventueel door de klant opgegeven deelnemer(s) diensten bij dienstverleners. De diensten worden niet door Cycle Classic Tours geleverd, maar door de betreffende dienstverlener. Cycle Classic Tours fungeert enkel als tussenpersoon. Door het boeken van een activiteit door de klant dan wel door deelname aan de activiteit door een deelnemer wordt een contractueel bindende relatie aangegaan met de dienstverlener. De dienstverlener kan op deze contractuele relatie zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaren.
  • 2 Cycle Classic Tours is jegens de klant niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de hoedanigheid en solvabiliteit van de dienstverlener of op de kwaliteit van de activiteit. De informatie die op de website staat kan niet worden beschouwd als een aanbeveling of goedkeuring door Cycle Classic Tours van de kwaliteit en/of het serviceniveau van een dienstverlener. Het gebruik van informatie die op de website staat is geheel voor risico van de klant.
  • 3 Cycle Classic Tours is op geen enkele wijze jegens de klant verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van dienstverleners. Hieronder dient tevens te worden verstaan het door de dienstverlener geven van een tour in een andere taal, dan de taal die de klant geboekt heeft en het door de dienstverlener niet (volledig) beschikbaar hebben van de zaken die de klant gehuurd heeft. Voert de dienstverlener de diensten niet of niet correct uit of handelt de dienstverlener onrechtmatig jegens de deelnemer, dan dient de deelnemer de dienstverlener daarvoor aansprakelijk te stellen en niet Cycle Classic Tours.

 

 • Intellectuele eigendom
  • 1 De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Cycle Classic Tours, haar licentienemer of aan de dienstverlener. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cycle Classic Tours de informatie op de website op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
  • 2 De klant zal geen handelingen verrichten die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van Cycle Classic Tours, haar licentiegever of de dienstverlener.

 

 • Klachten
  • 1 Een klacht over de werkzaamheden van Cycle Classic Tours dient de klant zo spoedig mogelijk aan Cycle Classic Tours kenbaar te maken. Heeft de klacht betrekking op de diensten en/of leveringen van een dienstverlener, dan dient de klant de klacht bij de betreffende dienstverlener te melden, zodat de dienstverlener de mogelijkheid heeft om de klacht in behandeling te nemen en op te lossen. Wordt de klacht door de dienstverlener niet naar behoren opgelost, dan kan de klant zijn klacht gemotiveerd melden bij Cycle Classic Tours. Klachten over dienstverleners worden door Cycle Classic Tours niet in behandeling genomen indien de de klacht niet eerst is gemeld bij de dienstverlener.
  • 2 Neemt Cycle Classic Tours een klacht over een dienstverlener in behandeling, dan heeft Cycle Classic Tours slechts een bemiddelende functie. Cycle Classic Tours is niet verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten van een dienstverlener of voor de wijze waarop de dienstverlener omgaat met de klacht.
  • 3 Cycle Classic Tours zal uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht reageren. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt een ontvangstbevestiging gezonden met daarin een indicatie wanneer een inhoudelijke reactie wordt gegeven.
  • 4 Is de dienstverlener toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant, dan betaalt Cycle Classic Tours maximaal de door de klant aan Cycle Classic Tours betaalde kosten voor de boeking waarop de betreffende activiteit van de dienstverlener betrekking heeft aan de klant terug.

 

 • Klantenservice
  • 1 De klantenservice van Cycle Classic Tours is op de volgende wijzen bereikbaar:
   1. via het e-mailadres: ……………………
   2. via het telefoonnummer: ……………….

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Cycle Classic Tours is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.
  • De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Cycle Classic Tours is niet aansprakelijk voor schade bij tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
  • Cycle Classic Tours kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Cycle Classic Tours zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Cycle Classic Tours is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
  • Cycle Classic Tours is niet aansprakelijk voor onjuistheden in fotografisch materiaal of afbeeldingen van een activiteit, beschrijvingen van activiteiten en andere omschrijvingen die op de website worden weergegeven, die zijn aangeleverd door de dienstverlener.
  • Cycle Classic Tours kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant of van de deelnemer;
   3. een (terroristische) aanslag.
  • Cycle Classic Tours is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Cycle Classic Tours is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Cycle Classic Tours is niet aansprakelijk voor de schade die de deelnemer lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens de activiteit wegens het door de deelnemer niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
  • 8 Cycle Classic Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
   1. diefstal en verlies van of beschadigingen aan eigendommen van de deelnemer tijdens de activiteit;
   2. ziektes;
   3. (dodelijke) (verkeers)ongelukken.
  • 9 Cycle Classic Tours aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemer die verband houdt met de activiteit. Cycle Classic Tours gaat ervan uit dat de deelnemer voldoende gedekt door verzekeringen deelneemt aan de activiteit, door o.a. te beschikken over een ziektekostenverzekering en reisverzekering.
  • Cycle Classic Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van reisgenot, opgenomen vakantiedagen, reputatieschade, gemiste inkomsten, gemiste besparingen en opgelegde boetes.
  • Indien Cycle Classic Tours aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cycle Classic Tours beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Cycle Classic Tours gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Cycle Classic Tours beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de activiteit, althans tot dat gedeelte van de activiteit waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

 

 • Overmacht
  • 1 Cycle Classic Tours is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen jegens de klant of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of van de dienstverlener, faillissement van de dienstverlener, brand, diefstal, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, internetstoring, visusinfectie of computervredebreuk door derden alsmede iedere andere situatie waarop Cycle Classic Tours geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

 • Privacy
  • 1 Cycle Classic Tours verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat.
  • 2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Cycle Classic Tours gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Cycle Classic Tours zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Cycle Classic Tours niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de boeking en op het gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Cycle Classic Tours worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Cycle Classic Tours gevestigd is. Indien Cycle Classic Tours een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de klant de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

HOOFDSTUK 2: REISOVEREENKOMST

 

De in dit hoofdstuk 2 “Reisovereenkomst” opgenomen bepalingen zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, in het bijzonder van toepassing indien de overeenkomst een reisovereenkomst betreft en indien Cycle Classic Tours wordt aangemerkt als reisorganisator in de zin van artikel 7:500 Burgerlijk Wetboek.

 

 • Reisovereenkomst
  • De reisovereenkomst komt tot stand nadat de reiziger het boekingsformulier via de website heeft ingevuld en heeft ingestuurd.
  • De reisduur is vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen en gelden als gehele dagen.De reisduur kan veranderen als gevolg van o.m. wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen. Cycle Classic Tours is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele vertragingen.

 

 • Reissom
  • De gepubliceerde reissom geldt per klant.
  • De gepubliceerde reissom omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals in het programma op de website is gepubliceerd.
  • Niet inbegrepen in de reissom zijn de kosten van een reis- en annuleringsverzekering.

 

 • Wijzigingen
  • De lokale omstandigheden en weersomstandigheden kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de reisovereenkomst is vermeld. Cycle Classic Tours is in dat geval verplicht aan de klant alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. Cycle Classic Tours verplicht zich om de nadelige gevolgen voor de klant zoveel mogelijk te beperken. Indien de genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de klant, zorgt Cycle Classic Tours ervoor dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis.

 

 • Opzegging door Cycle Classic Tours
  • 1 Cycle Classic Tours kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige onverwijld medegedeelde omstandigheden. Cycle Classic Tours zal, met opgaaf van reden, de klant onverwijld schriftelijk of via de e-mail van de opzegging op de hoogte brengen.
  • 2 Indien Cycle Classic Tours opzegt wegens een niet aan de klant toe te rekenen omstandigheid, heeft de klant de keuze tussen:
   1. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen. Indien de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, dient Cycle Classic Tours het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terug te betalen;
   2. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van de reisovereenkomst betaalde bedragen.
  • 3 De klant kan in geval van opzegging aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van de reisovereenkomst, tenzij:
   1. Cycle Classic Tours de reis opzegt omdat het minimumaantal reizigers, voorzien in de reisovereenkomst en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de klant, binnen de in de reisovereenkomst vermelde termijn hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
   2. de opzegging het gevolg is van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 13.

 

 • Indeplaatsstelling
  • Tijdig voor de aanvang van de reis kan de klant zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
   1. de ander voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
   2. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
   3. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling;
   4. de klant bereid is de kosten van de vervanging te vergoeden. Deze kosten kunnen, vooral bij vliegtickets, zeer omvangrijk zijn.
  • De klant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Cycle Classic Tours voor de betaling van de verschuldigde reissom en de kosten van de indeplaatsstelling.
  • De kosten voor het doorvoeren van de indeplaatsstelling worden zo spoedig mogelijk door Cycle Classic Tours aan de klant kenbaar gemaakt.

 

 • Aansprakelijkheid
  • Voor zover Cycle Classic Tours aansprakelijk gehouden kan worden voor door de klant geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.
  • Een aanspraak van de klant op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien Cycle Classic Tours hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
  • Voor zover Cycle Classic Tours niet zelf de in de reisovereenkomst begrepen diensten verleent, is de aansprakelijkheid van Cycle Classic Tours voor derving van reisgenot, materiële schade en voor schade die de klant lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, beperkt tot driemaal de reissom.

 

 

 

 

De inhoud van deze algemene voorwaarden is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze algemene voorwaarden of delen uit deze algemene voorwaarden te kopiëren, publiceren of verveelvoudigen.

About

Contact

Beukenhof 8
8332 VA Steenwijk
The Netherlands

Mail us at: info@cycleclassictours.com
Call us at: +31 (6)41521649

Newsletter

© Copyright CycleClassicTours